ROZWÓJ – MORALITETY

Czuję się maleńkim ogniwem ogólnoludzkiej ewolucji wśród niezliczonych pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

Cały potencjał rozwoju tkwi w niedoskonałości ludzi i świata. Doskonałość jest celem rozwoju, czymś zamkniętym, skończonym i niepodatnym na zmiany. Doskonałość można tylko popsuć. Człowiek ma wpisany w swoją psychikę postulat dążenia do doskonałości i według niego ocenia siebie i innych ludzi.

Celem rozwoju wewnętrznego człowieka jest nieustanne doskonalenie się i wykorzystanie wszystkich swoich możliwości oraz szans życiowych.

Człowiek to takie „zwierzę”, które ma przed sobą tak wielkie możliwości rozwoju, że nigdy nie może powiedzieć o sobie, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały. Tak naprawdę, to nigdy do końca nie wiemy, co w nas drzemie.

Każdy człowiek się rozwija, czy tego chce, czy nie chce (nawet nie robiąc nic w tym kierunku!). Chodzi o to, żeby kierować swoim rozwojem wewnętrznym świadomie, w obranym przez siebie kierunku, zgodnym z zamierzonymi celami życiowymi i wyznawanymi wartościami moralnymi.

Każdy może być kowalem swego losu, ale tylko do pewnego stopnia, a ten stopień bywa różny u różnych ludzi i zależy od stanu zdrowia, okoliczności zewnętrznych i zajmowanej pozycji społecznej oraz od osiągniętego już poziomu dojrzałości psychicznej.

Zawsze lubiłam się uczyć, chociaż nie zawsze mogłam. Nauka sprawia mi przyjemność. Uczymy się wszystkimi zmysłami, partycypując rzeczywistość poprzez wzrok, słuch, węch i dotyk oraz przetwarzając i utrwalając wyuczoną wiedzę drogą refleksji.

Stymulować swój własny rozwój wewnętrzny można tylko i jedynie drogą pracy nad sobą.

Człowiek powinien się uczyć i rozwijać całe życie, żeby w jak najpóźniejszym wieku osiągnąć optimum swoich możliwości. Jeśli tego nie robi, to szybko osiąga to optimum, a następnie popada w stagnację, rutynę i stereotypię, powtarzając wyuczone czynności i działania i zapominając o tych, których nie powiela, a jego mózg ulega atrofii. Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Tylko głupcy się nie zmieniają!

Nieodzownym warunkiem rozwoju wewnętrznego jest zdolność uczenia się na własnych błędach. Broniąc dobrego mniemania o sobie wygodniej jest czuć się pokrzywdzonym niż winnym i zrzucać winę za swoje porażki na otoczenie lub przypisywać je ślepemu losowi albo woli bożej. Realna ocena konsekwencji własnego działania wymaga odwagi przyznania się do własnych win i słabości swojego charakteru oraz wysnucia właściwych wniosków na przyszłość z poniesionej porażki.

Nie ma rozwoju wewnętrznego bez pracy nad sobą, szeroko pojętej aktywności i ciekawości świata. Jeśli człowiek się leni, jest bierny, nic mu się nie chce i nic go nie interesuje, to popada w nudę i pustkę życiową, która jest trudniejsza do zniesienia niż najcięższe przeżycia związane z przeszkodami w realizacji celów życiowych. Człowiek nie znosi pustki! Lepiej znosić problemy, kiedy coś się dzieje (chociaż źle!) niż kompletnie nic – pustkę!

Istnieją trzy czynniki rozwoju wewnętrznego: dziedziczność, środowisko i moje własne rozwijające się ja (czyli samorealizacja), które powinno wzrastać i dominować nad pozostałymi w miarę osiągania dojrzałości psychicznej.

Na osobowość człowieka składają się dwa obrazy: tzw. „ja realne”, czyli to, jaka jestem i „ja idealne”, czyli to, jaka chciałabym być. Rozwój polega na kształtowaniu „ja realnego” zgodnie z „ja idealnym”.

Mechanizm rozwoju polega na zderzaniu się przeciwieństw, sprzeczności i syntetyzowaniu czy sublimowaniu ich w zmiany ilościowe, które w wyniku kumulacji przechodzą w zmiany jakościowe, a te z kolei drogą podwójnych zaprzeczeń kształtują rzeczywistość – uwzględniając stan wyjściowy – na nowym wyższym lub niższym(!) poziomie.

Istnieje stereotyp, że jajko nie może być mądrzejsze od kury, a ja uważam, że jajko powinno być mądrzejsze od kury, bo inaczej nie byłoby postępu społecznego. Każde nowe pokolenie, przejmując tradycyjne wartości od rodziców i wychowawców, dodaje własne, nowatorskie i w ten sposób społeczeństwo się rozwija.

Nie ma rozwoju społeczeństwa bez rozwoju osobistego poszczególnych jednostek!