W „Biblii” nie ma pojęcia rozwoju, ewolucji, jest natomiast pojęcie doskonałości i świętości: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5; 48; str. 1129); „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.” (1 P. 1; 16; str. 1377). Bóg stwarza nas grzesznymi, niedoskonałymi ludźmi i nakazuje się doskonalić. Wizję doskonałości w swoim umyśle ma chyba każdy, a nasze grzechy i wady to problemy, które stawia przed nami życie i które domagają się rozwiązania, przy czym konstruktywne rozwiązywanie problemów jest podstawowym mechanizmem rozwoju osobistego i społecznego. Doskonałości nie osiąga się od razu. Doskonałość osiąga się drogą samorealizacji poprzez dążenie do osiągania wartościowych społecznie celów. Doskonaląc swoje dzieła, sami się doskonalimy.

Do doskonałości się dąży; jest ona drogą i procesem, który można nazwać rozwojem. Dążenie do doskonałości jest naśladowaniem Boga, bo Bóg jest największym i najpiękniejszym wzorem i celem doskonałości, jak podaje Ewangelista. Nasza wewnętrzna wizja doskonałości wyznacza kierunek naszego życia zgodny z Wolą Bożą. Dzięki temu upodobniamy się do Boga, który nas stworzył z miłości do nas na Swój wzór i podobieństwo. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Ks Rdz 1, 27). „Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1J. 4, 16; str. 1390). „miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań” (1 J. 5, 2; str. 1390).

Doskonałość osiąga się poprzez miłosierdzie, bo miłosierdzie to jest pochylanie się z miłością nad ludzkimi wadami, grzechami, błędami i cierpieniem czyli niedoskonałościami (swoimi i cudzymi) i usiłowanie wybaczenia ich, naprawienia i uzdrowienia. „Moc bowiem w słabości się doskonali.” poprzez miłosierdzie (2 Kor. 12, 9; str. 1314). „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Mt 5, 7, str. 1128). „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” (Rzym. 12; 2; str. 1287).

Jestem niedoskonałym człowiekiem i żyję wśród niedoskonałych ludzi, a cały potencjał rozwoju tkwi w naszej niedoskonałości. Nie ma rozwoju społecznego bez rozwoju osobistego poszczególnych jednostek. Im cięższe życie, tym ambitniejsze zadanie, aby mu sprostać. W Miłosierdziu i Opatrzności Swojej zachowaj mnie Panie i wybawiaj mnie z moich niedoli. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nade mną i pomóż mi stawać się coraz lepszym i doskonalszym człowiekiem. Boże naucz mnie odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu i żyć według Twej Boskiej Woli.  

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, co was prześladują” (Mt 5, 43-48; str. 1129). „przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 11-15; str. 1130). „Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. [….] żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! [….] Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rzym. 12, 14-21; str. 1287). „Moc bowiem w słabości się doskonali.” (2 Kor. 12, 9; str. 1314). „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego.” (Łk 10, 25-28; str. 1195). „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12; str. 1131). „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J. 4, 12; str. 1390). „miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań” (1 J. 5, 2; str. 1390). „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Mt 5, 7; str. 1128).

Cytaty: „PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. BIBLIA TYSIĄCLECIA.” WYD. III. WYDAWNICTWO PALLOTTINUM. POZNAŃ – WARSZAWA 1987.

Oto moje przemyślenia w związku ze ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY.